Calendar  

   

Meteo  

   

Anunț!

Primăria satului Ghidighici anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Perceptor fiscal

Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la telefonul 022 710 164, tel. mob. 079605285 sau pe site-ul ghidighici.md

Concursul pentru ocuparea funcției vacante Perceptor fiscal va avea loc în incinta Primăriei satului Ghidighici.

Dosarele pentru concurs se vor depune până la 19  august, a.c.

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 

 1. a) formularul de participare;
      b) copia buletinului de identitate;
      c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
      d) copia carnetului de muncă;
      e) certificatul medical - dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
      f) cazierul judiciar

Cerințe speciale pentru candidați
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
      i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

                                                                                                    

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției de Secretar al Consiliului local

DOCUMENTE GENERALE

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 • Legea nr.158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea 181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilități bugetar-fiscale
 • Ordinul  Ministerului de Finanțe  nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar
 • Ordinul 2018 din 24.12.2015 privind clasificația bugetară
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03)
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial
 • Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public, nr. 25-XVI din 22.02.2008
 • Codul fiscal. Titlul 7.
 • Legea nr. 1056 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare  a titlului V! al Codului fiscal. Anexele 1 și 2 la lege
 • Hotărârea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta